تعبیر خواب افتادن دندان چیست؟

به گزارش شهر وبلاگ، تعبیر خواب افتادن دندان را می توان در حالات گوناگون و بنا به تعابیر معبرین اسلامی و غربی آنالیز کرد. دیدن افتادن دندان در خواب، ریختن دندان در دست، افتادن دندان جلو و همراه بودن یانبودن آن با خونریزی هریک می تواند تعابیر متفاوتی داشته باشد.

تعبیر خواب افتادن دندان چیست؟

خبرنگاران | سرویس سرگرمی - در خواب می توان از آنچه که در ذهن، جسم و ژرفای نفسمان می گذرد آگاه شد. دانستن آنچه که در رویا دیده شده بر ارتباط بیننده خواب با اطرافیانش تاثیر گذار بوده و زندگی او را تحت الشعاع قرار می دهد. کابران گرامی برای اطلاع از تفسیر هر یک از سمبل های دیده شده در خواب می توانند به مجموعه تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

عناوین اصلی مطلب عدم نمایش

تعبیر خواب افتادن دندان

تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام

تعبیر خواب افتادن دندان در دست

تعبیر خواب افتادن دندان جلو

تعبیر خواب دندان افتادن با خونریزی

تعبیر خواب افتادن دندان بدون خونریزی

تعبیر خواب افتادن دندان

در ارتباط با مشاهده افتادن دندان در خواب و یا ریختن آن، معبرین غربی و اسلامی بسیاری تعابیر مختلفی ارائه نموده اند و آن را از جنبه های مختلف مورد آنالیز قرار داده اند.

تونی کریسپ می گوید:

  • اگر شخصی را در خواب بدون دندان یا با دندان هایی اندک مشاهده کنیم، معمولا این احساس در ما برانگیخته می شود که آن شخص قدرت و تاثیر خود را در حیات از دست داده است، او زندگی را باخته است و این دقیقا همان چیزی است که از دست دادن دندان ها در رویا به تصویر می کشند: از دست دادن و باختن حتی اگر موقتی باشد. این امر ممکن است به این صورت به تجربه نوعی مرگ، یا از دست رفتن نفس تا درجه ای خاص منجر می شود.
  • اگر فقط یک دندان افتاد: این رویا ممکن است به از دست دادن چیزی، تغییر و یا مرگ کسی اشاره کند.

آنلی بیتون در تعابیرش اینگونه می گوید:

  • اگر خواب ببینید یکی از دندان های شما می افتد، نشانه آن است که خبرهایی بد به گوش شما خواهد رسید.
  • اگر خواب ببینید دوتا از دندان های شما می افتد، علامت آن است که ناخواسته به اوضاع بدی کشانده خواهید شد. و اگر خواب ببینید که سه تا از دندان های شما می افتد، نشانه آن است که اتفاقات خیلی بدی برایتان رخ خواهد داد.
  • اگر خواب ببینید تمام دندان های شما می افتد، نشانه آن است که مرگ و قحطی در اجتماع رواج خواهد داد.
  • اگر خواب ببینید در اثر ضربه ای دندانتان می شکند، نشانه آن است که با مرگ و میر و حوادثی تلخ روبرو خواهید شد.
  • آنلی بیتون همچنین درباره تعبیر خواب دندان شکسته یا پوسیده می گوید: این رویا نشانه آن است که در موقعیت بدی قرار خواهید گرفت. طرح ها نیمه تمام متوقف خواهد شد، بیماری گریبانتان را خواهد گرفت. و سیستم عصبی اندامتان دچار اختلال خواهد گشت.

تعبیر خواب افتادن دندان در اسلام

علامه مجلسی (ره) گوید: سقوط دندان های بالا تعبیر شده به مرگ خویشان پدری و دندان پایین به خویشان مادری.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند دندان پیشین او بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگشت، دلیل که او فرزندی یا خواهری یا برادری آید، اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گشت، دلیل که از این جماعت یکی بمیرد یا جدا شود، چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد.

به تعبیر ابراهیم کرمانی اگر بیند دندان هایش جمله در کنارش افتاد، پس جمله را در کف خود گرفت، دلیل که خویشان خود را جمع کند و نگذارد که از او جدا گردند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که دندانش روی زمین افتاده دو حالت دارد: اگر دندان با خاک کثیف و آلوده نشد و مفقود نگشته باشد یکی از خویشانش بیمار می شود یا آسیبی به او وارد می آید ولی اگر در خاک آلوده و یا مفقود شده او می میرد، با توجه به این که آن دندان کدام است.

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن افتادن دندان یکی از خویشان از او جدا شود.

تعبیر خواب افتادن دندان در دست

به تعبیر بعضی معبرین اسلامی، تعبیر دیدن افتادن دندان های بالا کف دست به منزله رسیدن سود و منفعب به صاحب خواب است. چنانچه دندان هایتان را در حال ریزش کف دستتان ببینید نشانی از بچه، برادر، یا خواهری دارد که قرار است به جهان بیاید. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده رسیدن منفعتی از جانب آن ها به شما نیز باشد. افتادن دندان های بالا کف دست شما می تواند به منزله رسیدن پول به شما نیز تلقی شود. به تعبیر بعضی دیگر از معبرین، افتادن دندان کف دست نشان دهنده آن است که شما ثروتمند خواهید شد. شما همچنین دارایی فراوان و موقعیت اجتماعی مناسبی پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب افتادن دندان جلو

ابن سیرین در بیان تعبیر افتادن دندان جلو در خواب، این دندان ها را به فرزندان، خواهران و برادران صاحب خواب نسبت داده است. حضرت دانیال نیز این دندان ها را علاوه بر تعبیری که ابن سیرین از آن داشته به پدر یا مادر نیز مرتبط دانسته است. بعضی دیگر از معبرین نیز دندان های جلو و دندان هایی که در طرف راست بوده را به پدر و بستگان او نسبت داده و دندان های طرف چپ را به مادر و بستگان وی مربوط دانسته اند. دیدن اینکه دندانی از دندان های پیشین شما در خواب بیفتد به از دست رفتن تاثیر آن فرد در زندگی شما و یا احساس شما در این باره دلالت دارد.

تعبیر خواب دندان افتادن با خونریزی

به تعبیر معبرین غربی چنانچه افتادن دندان در خواب با درد و خونریزی همراه باشد نشان دهنده آن است که شما در حال از دست دادن چیزی هستید که آن چیز می تواند دارایی یا سلامت شما باشد.

به تعبیر معبرین غربی، دیدن افتادن دندان بالا به همراه خونریزی نشان دهنده آن است که بزرگتر شما به پولی دست خواهد یافت و شما نیز احتمالا از مزایای آن بهره مند خواهید شد.

به تعبیری دیگر دیدن خونریزی دندان یا لثه در خواب نشان دهنده آن است که شما احتیاج دارید مدتی کارها را برای خود آسان کنید. به بیانی دیگر نباید کارهای محوله را بر خودتان سخت بگیرید.

تعبیر خواب افتادن دندان بدون خونریزی

به تعبیر بعضی معبرین اسلامی، تعبیر خواب افتادن دندان بدون درد و خونریزی بیانگر کارهای بی ارزشی است که در حال اجرا دادن آن هستید. در واقع شما کارهایی را انجام می دهید که هیچ ارزش افزوده ای نه برای شما و نه برای هیچ کس دیگری ندارد.

کارل گوستاو یونگ نیز تعابیر مختلفی از دیدن افتادن دندان در خواب دارد. یونگ دیدن این خواب را تصویری از حالات و روحیات ما در زندگی بیداری می داند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. خود بینی عامل دیدن افتادن دندان در رویا

یک تئوری این است که خواب در خصوص دندان، منعکس نماینده نگرانی های شما در خصوص ظاهرتان است و اینکه به چشم دیگران چگونه میایید. دندان هاتان به شما یاری می نماید تا تصویری جذاب ارائه کنید و نقش مهمی در فرآیند ارتباط با جنس مخالف دارند، خواه برق زدن دندان از سفیدی باشد خواه در فرآیند بوسیدن و نوازش کردن. پس این خواب ها ممکن است ناشی از ترس از رد شدن، طرد شدن، حس کردن این مساله که جذاب نیستید، حس کردن اینکه از نظر جنسی فرد مطلوبی نیستید، یا ناشی از افزایش سن باشد. برای پشتیبانی ازین تئوری، یک تحقیق در خصوص خواب، دریافته است که زن ها در دوران یائسگی، بیشتر در خصوص دندان هاشان خواب می بینند. پس به نظر می رسد که ارتباطی است بین بالا رفتن سن و دیدن خواب های بیشتری در خصوص دندان.

2. افتادن دندان ها مربوط به ارتباطات است

وقتی که دندان ندارید، شما ممکن است سختتان باشد که حرف بزنید یا کلمات را ادا کنید. پس خواب دیدن افتادن دندان ممکن است ناشی از مسائل ارتباطی باشد. شما در خصوص چیزی صحبت نمی کنید یا حس می کنید که از انجام کاری بازداشته می شوید. شاید شما مشکلاتی در ابراز عقیده، یا بیان منظورتان داشته باشید.

3. افتادن دندان ها مربوط به خجالت است

خواب دیدن اینکه دندان هاتان بیرون می افتد یا خراب می شود ممکن است برشود به ترس هایتان در خصوص شرمسار شدن از اینکه در بعضی موقعیات، از خود حماقت نشان دهید. شاید شما حس می کنید که برای وظیفه ای که در دست دارید، آماده نیستید و می ترسید که دست انداخته شوید. این خواب ها، نگرانی های شما را خیلی بزرگتر از حد معمولی که هستند نشان می دهد. در بیشتر موارد، همه نگرانی شما بی دلیل است. بعضی اوقات چیزی که تصور می کنید، بدتر از چیزی است که در واقعیت است

4. افتادن دندان ها مربوط به بی قدرت بودن است

دندان ها برای گاز زدن، پاره کردن، جویدن و خرد کردن استفاده می شود. به همین خاطر، دندان ها سمبلی از قدرت هستند. و از دست دادن دندان ها در خوابتان ممکن است ناشی از حس بی قدرت بودن باشد. آیا در موقعیت فعلی، قدرتی ندارید؟(روی موقعیت فعلی تسلط ندارید؟) شما حس ناامیدی می کنید وقتی که صدایتان شنیده نمی شود و کسی به حرفتان توجه نمی نماید. ممکن است حس پست بودن (دون شان بودن) کنید و شاید حس می کنید که در بعضی موقعیت ها یا روابط در زندگی تان، اعتماد به نفس ندارید. این خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما احتیاج دارید با اعتماد به نفس تر باشید و به اهمیت چیزی که باید بگویید، باور داشته باشید

5. افتادن دندان مربوط به مرگ است

ما معمولا باور نداریم که خواب ها، پیشگو یا پیش بینی بعضی از وقایع آینده هستند. اگرچه افرادی هستند که اعتقاد دارند این خواب ممکن است به بیماری یا مرگ یکی از نزدیکان مربوط باشد. ما این مورد را هم به عنوان امکان تعبیر این رویا در اینجا قرار می دهیم. تصمیم با شماست.

6. افتادن دندان مربوط به پول است

خواب دیدن اینکه دندانتان می افتد بیانگر این است پولی به دست شما خواهد رسید. این گفته مبتنی بر افسانه قدیمی فرشته دندان است. اگر شما یک دندانتان بیفتد و زیر بالش گذارید، فرشته دندان برای شما پول بیاورد.

7. افتادن دندان مربوط به فریب و نیرنگ است

طبق گفته چینی ها، گفته می شود که اگر دروغ بگویید دندان شما می افتد. پس خواب ممکن است بیانگر این باشد که شما در خصوص موضوعی، صادق نیستید یا حیله به خرج می دهید.

یونگ همچنین می گوید: خواب دیدن اینکه دندان هاتان افتاده است و شما کوشش می کنید که آنها را به دهانتان برگردانید بیانگر نبود اعتماد به نفس و خجالت است. شما می ترسید که دیگران از کمبود های شما آگاه شوند. اگر شما در خوابتان آرام رفتار کردید، پس ممکن است به این اشاره کند که چگونه می توانید از هر موقعیت، بهترین را استخراج کنید. شما قادرید بر فرآیندهای نامطلوب فائق آیید.

تونی کریسپ خالق کتاب فرهنگ تفسیر رویا دیدن افتادن دندان در خواب را از جوانب مختلف آنالیز نموده است:

  • ریختن دندان ها: اغلب حس از دست دادن را به تصویر می کشد، از قبیل از دست دادن اعضای خانواده یا عزیزان، فرایند پیری که به پختگی و جا افتادگی منجر می شود، بنابراین، نگرانی های در خصوص پیری و عوض شدن تصویر شخص را نیز به همراه دارد. وقتی نخستین دندان های ما در حدود هفت سالگی می ریزد، این امر احتمالا نخستین تجربه ما در زمینه از دست دادن بخش هایی از بدنمان است و گویا چیز غریبی روی می دهد، شاید بترسیم که سایر اعضای بدنمان نیز بیفتند و آن ها را از دست بدهیم. احساس از دست دادن چیزی، یا احساس اینکه پیر و ناخوشایند به نظر آییم.
  • به بیرون تف کردن مقدار زیادی دندان: چیزی شما را وادار به اعتراف؛ سخن گفتن و یا ابراز عواطف می نماید.
  • کشیدن دندان: به زعم یونگ، این رویا برای زنان به معنای زایمان است. به طور کلی، این رویا به فقدان و یا لطمه ای دردناک اشاره دارد.

منابع:

کتاب بانک جامع تعبیر خواب

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

خواب و رویا

بیست آمار

بیست آمار | آشنایی با علم آمار و ریاضیات

مجله عکسها

مجله عکسها | مجله تفریحی و سرگرمی عکسها
منبع: setare.com
انتشار: 11 مرداد 1400 بروزرسانی: 11 مرداد 1400 گردآورنده: shahreweblog.ir شناسه مطلب: 1476

به "تعبیر خواب افتادن دندان چیست؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب افتادن دندان چیست؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید