اسم دختر با گ (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف گ)

به گزارش شهر وبلاگ، اگر به هر دلیلی از آن دسته از والدینی هستید که دوست دارید نام مسافر کوچک شما با حرف گ یا گاف شروع شود، این مطلب برای شماست! در مطلب قبلی فهرست کامل اسامی پسرانه شروع شده با حرف گ را آماده کردیم و در این مطلب قصد داریم جدیدترین لیست اسم دختر با گ را ارائه دهیم؛ همراه ما باشید!

اسم دختر با گ (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف گ)

جدیدترین لیست اسم دختر با گ

گرامیدخت /geraamidokht/

معنی: گرامی + دختر = دختر عزیز و محترم

ریشه: فارسی

گرانمهر /geraanmehr/

معنی: آن که مهر و محبت بسیار دارد، بسیار مهربان

ریشه: فارسی

گرانناز /geraannaaz/

معنی: دارای ناز، کرشمه و غمزه فراوان، دارنده قشنگی و زیبایی زیاد، جذاب و خوشایند

ریشه: فارسی

گردآفرید /goraafarid/

معنی: دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران و توران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم

ریشه: فارسی

گردآفرین /goraafarid/

معنی: گُرد آفرید

ریشه: فارسی

گردیا /gordyaa/

معنی: بکی از شخصیت های شاهنامه

ریشه: فارسی

گردیه /gordiye/

معنی: از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خواهر بهرام چوبین (سردار ساسانی)

ریشه: فارسی

گریتا /geritaa/

معنی: اسم یک تنیس باز اهل مجارستان

ریشه: بین المللی - ارمنی

گریس /gereys/

معنی: برکت خداوند

ریشه: بین المللی - انگلیسی

گشایش /goshaayesh/

معنی: افتتاح، تسخیر، باز کردن، یکی از گوشه های دستگاه ماهور

ریشه: فارسی

گشتا /gashtaa/

معنی: بهشت، پردیس

ریشه: فارسی

گشسب بانو /goshasbbaanoo/

معنی: دختر رستم

ریشه: فارسی

گشین /gashin/

معنی: (گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت))(به مجاز) زیبا و دوست داشتنی

ریشه: فارسی

گل افروز /golafrooz/

معنی: روشنی دهنده و جلوه دهنده گل

ریشه: فارسی

گل افشان /golafshaan/

معنی: افشاننده گل یا ریزنده گل، گل فشان

ریشه: فارسی

گل اندام /golandaam/

معنی: دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل

ریشه: فارسی

گل آذین /golaazin/

معنی: زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار دریافت گل ها روی ساقه

ریشه: فارسی

گل آور /golaavar/

معنی: (گل + آور (جزء پسین) = آورنده، دارنده)گل آورنده، گلدارنده، (به مجاز) زیبا و با طراوت

ریشه: فارسی

گل آویز /golaaviz/

معنی: مرکب از گل + آویز (آویخته شده)

ریشه: فارسی

گل بانو /golbaanoo/

معنی: بانویی زیبا چون گل

ریشه: فارسی

گل بهار /golbahaar/

معنی: گلی که در بهار شکفته می شود، شکوفه گل

ریشه: فارسی

گلپاره /golpaareh/

معنی: قطعه گل، تکه گل، (به مجاز) زیبا و با طراوت

ریشه: فارسی

گل پر /golpar/

معنی: دانه معطری به شکل پولک های زرد کوچک که دارویی است

ریشه: فارسی

گل پرست /golparast/

معنی: دوستدار گل

ریشه: فارسی

اسم دختر با گل شروع شود

گل پری /golpari/

معنی: زیبا چون گل و پری

ریشه: فارسی

گل پناه /golpanaah/

معنی: پناه گل

ریشه: فارسی

گل پونه /golepooneh/

معنی: گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه

ریشه: فارسی

گل تاج /goltaaj/

معنی: تاجی پر از گل

ریشه: فارسی

گل دنیا /goljahaan/

معنی: گل دنیا، بهترین و زیباترین گل در دنیا

ریشه: فارسی

گل دانه /goldaane/

معنی: دانه گل

ریشه: فارسی

گل دخت /goldokht/

معنی: دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل

ریشه: فارسی

گل سیما /golsimaa/

معنی: گل (فارسی) + سیما (عربی) = کسی که چهره ای زیبا همانند گل دارد

ریشه: فارسی - عربی

گل نسا /golnesaa/

معنی: گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانی

ریشه: فارسی - عربی

گلاب /golaab/

معنی: مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می آید

ریشه: فارسی

گلابتون /golaabetoon/

معنی: رشته های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می رود.

ریشه: فارسی

گلارا /golaaraa/

معنی: زینت دهنده گل، از شخصیت های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه

ریشه: فارسی

گلاسا /golaasaa/

معنی: مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت

ریشه: فارسی

گلاکو /golaaku/

معنی: دختری که مانند گل است

ریشه: اقوام ایرانی - لری

گلال /golaal/

معنی: عبیر سرخ

ریشه: بین المللی - هندی

گلاله /golaale/

معنی: کلاله، دسته گل، موی مجعد

ریشه: فارسی

گلان /golaan/

معنی: منسوب به گل، گلها، (به مجاز) زیبارو و لطیف

ریشه: فارسی

گلانه /golaane/

معنی: دسته جمعی، حلقه

ریشه: اقوام ایرانی - ترکی

گلاوژ /golaavezh/

معنی: آخرین گلبوته بستان

ریشه: اقوام ایرانی - کردی

گلایل /gelaayol/

معنی: گلی زینتی و زیبا به رنگ های مختلف

ریشه: بین المللی - فرانسوی

گلبار /golbaar/

معنی: دارای بار گل، افشاننده گل

ریشه: فارسی

گلباران /golbaaraan/

معنی: برای تمجید و احترام زیاد استفاده می شود

ریشه: فارسی

گلباز /golbaaz/

معنی: کسیکه با گل سر و کار دارد

ریشه: فارسی

گلباش /golbaash/

معنی: از نام های رایج میان زنان کرد

ریشه: اقوام ایرانی - کردی

گلبان /golbaan/

معنی: نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم

ریشه: فارسی

گلبخت /golbakht/

معنی: (گل + بخت = سرنوشت، طالع) (به مجاز) زیبا و لطیف و دوست داشتنی

ریشه: فارسی

گلبدن /golbadan/

معنی: کسی که بدنش مانند گل لطیف است

ریشه: فارسی

گلبر /golbar/

معنی: آن که آغوشش چون گل لطیف و نازک است، گونه ای از گلها

ریشه: فارسی

گلبرگ /golbarg/

معنی: هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار

ریشه: فارسی

گلبن /golbon/

معنی: بوته یا درخت گل

ریشه: فارسی

گلبند /golband/

معنی: نوعی پارچه ابریشمی رنگی، باغبان

ریشه: فارسی

گلبو /golboo/

معنی: معطر، خوشبو

ریشه: فارسی

گلبوته /golboote/

معنی: بوته گل

ریشه: فارسی

گلبیز /golbiz/

معنی: گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو

ریشه: فارسی

گلپاد /golpaad/

معنی: نگهبان گل

ریشه: فارسی

گلپسند /golpasand/

معنی: زیباروی مورد پسند

ریشه: فارسی

اسم دختر با گ جدید و باکلاس

گلپیرا /golpiraa/

معنی: باغبان، گلکار

ریشه: فارسی

گلپیکر /golpeikar/

معنی: ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام

ریشه: فارسی

گلچمن /golchaman/

معنی: گلِ چمن، (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم

ریشه: فارسی

گلچهر /golchehr/

معنی: گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو

ریشه: فارسی

گلخندان /golkhandaan/

معنی: گلخند (شکفتن شکوفه ها)

ریشه: فارسی

گلخنده /golkhande/

معنی: گلخند

ریشه: فارسی

گلدیس /goldis/

معنی: چون گل، مانند گُل؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف

ریشه: فارسی

گلربا /golrobaa/

معنی: عاشق و رباینده گل

ریشه: فارسی

گلرخسار /golrokhsaar/

معنی: گلرخ، زیبا

ریشه: فارسی

گلرنگ /golrang/

معنی: به رنگ گل

ریشه: فارسی

گلزا /golzaa/

معنی: زاییده از گل

ریشه: فارسی

گلزر /golzar/

معنی: گل طلا، گل طلایی رنگ؛ (به مجاز) زیبا و لطیف

ریشه: فارسی

گلسا /golsaa/

معنی: گلسان، مانند گل

ریشه: فارسی

گلسان /golsaan/

معنی: گلسا، مانند گل

ریشه: فارسی

گلسر /golsar/

معنی: آن که سر و رویی چون گل دارد

ریشه: فارسی

گلسرخ /golsorkh/

معنی: هر گلی که سرخ باشد، وَرد، (به مجاز) زیبارو

ریشه: فارسی

گلشا /golshaa/

معنی: بهترین و زیباترین گل، شاه گلها

ریشه: فارسی

گلشکر /golshekar/

معنی: (گل + شکر= (به مجاز) لب معشوق، زیبارو) لب گلگون معشوق، گلِ زیبارو

ریشه: فارسی

گلشن /golshan/

معنی: گلستان، خانه آراسته

ریشه: فارسی

گلشید /golshid/

معنی: گلی که چون خورشید می درخشد

ریشه: فارسی

گلطلا /goltalaa/

معنی: گلزر

ریشه: فارسی

گلفروز /golforooz/

معنی: گل افروز

ریشه: فارسی

گلفروغ /golforoogh/

معنی: فروغ و روشنی گل

ریشه: فارسی

گلگون /golgoon/

معنی: به رنگ گل سرخ

ریشه: فارسی

گلگیس /golgis/

معنی: ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است

ریشه: فارسی

گلگیسو /golgisoo/

معنی: دارای گیسوان معطر

ریشه: فارسی

گلمهر /golmehr/

معنی: (گل + مهر = خورشید) (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان

ریشه: فارسی

گلنا /golnaa/

معنی: تخم چشم

ریشه: اقوام ایرانی - کردی

گلنار /golnaar/

معنی: گل انار، به زیبایی گل

ریشه: فارسی

گلناز /golnaaz/

معنی: دارای ناز و عشوه ای چون گل

ریشه: فارسی

گلنوش /golnoosh/

معنی: مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی

ریشه: فارسی

گلوریا /geloriaa/

معنی: با شکوه، سرفراز

ریشه: بین المللی - لاتین

گلی /goli/

معنی: رنگ قرمز گل رز

ریشه: فارسی

گلیا /goliaa/

معنی: منسوب به گل

ریشه: فارسی

گلیار /golyaar/

معنی: یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد

ریشه: فارسی

گندم /gandom/

معنی: دانه خوراکی غنی از نشاسته

ریشه: زبان باستانی - اوستا

گندمک /gandomak/

معنی: گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی

ریشه: فارسی

گهرناز /goharnaaz/

معنی: گوهرناز

ریشه: فارسی

گوطلا /gutalaa/

معنی: با ارزش مثل طلا، آنچه یا آنکه به زیبایی طلا باشد

ریشه: اقوام ایرانی - لری

گولی /guli/

معنی: یک گل

ریشه: اقوام ایرانی - کردی

گوهرافروز /goharafrooz/

معنی: افروزنده گوهر

ریشه: فارسی

گوهرالشریعه /goharoasharie/

معنی: گوهر دین و مذهب

ریشه: فارسی

گوهران /goharaan/

معنی: منسوب به گوهر، چهار عنصر زندگی

ریشه: فارسی

گوهربانو /goharbaanoo/

معنی: بانوی گرامی و اصیل

ریشه: فارسی

گوهرتاب /gohartaab/

معنی: تابنده چون گوهر

ریشه: فارسی

گوهرتاش /gohartaash/

معنی: گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) همتای گوهر

ریشه: اقوام ایرانی - لری

گوهرزاد /goharzaad/

معنی: زاییده از گوهر

ریشه: فارسی

گوهرشید /goharshid/

معنی: گوهری درخشان چون خورشید

ریشه: فارسی

گوهرملک /goharmalek/

معنی: گوهر (فارسی) + ملک (عربی) پادشاه زاده

ریشه: فارسی - عربی

گوهرناز /goharnaaz/

معنی: مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)

ریشه: فارسی

گوهرنگار /goharnegaar/

معنی: مرصع

ریشه: فارسی

گوهره /gohare/

معنی: نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان

ریشه: فارسی

گویچک /goychak/

معنی: زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند

ریشه: اقوام ایرانی - ترکی

گیتی /giti/

معنی: دنیا، عالم

ریشه: فارسی

گیتی بانو /gitibaanoo/

معنی: بانوی دنیا، شهبانو

ریشه: فارسی

گیتی دخت /gitidokht/

معنی: دختر دنیا

ریشه: فارسی

گیتی فر /gitifar/

معنی: دارای فر و شکوه دنیا

ریشه: فارسی

گیتی فروز /gitiforooz/

معنی: افروزنده گیتی، خورشید

ریشه: فارسی

گیتی ناز /gitinaaz/

معنی: آن که موجب فخر و مباهات دنیا است

ریشه: فارسی

اسم دختر با گ زیبا

گیرا /giraa/

معنی: جذاب، فریبا، موثر، نافذ

ریشه: فارسی

گیزلین /gizlin/

معنی: پنهانی

ریشه: اقوام ایرانی - ترکی

گیسو /gisoo/

معنی: موی بلندسر

ریشه: فارسی

گیلاکو /gilako/

معنی: دختر زیبای گیلانی

ریشه: اقوام ایرانی - گیلکی

گیلان /gilaan/

معنی: سرزمین گیل ها

ریشه: فارسی

گیلانا /gilaanaa/

معنی: دختر زیبای گیلانی

ریشه: اقوام ایرانی - گیلکی

گیلدا /gildaa/

معنی: طلا

ریشه: بین المللی - ارمنی

گیلنار /gilnaar/

معنی: مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار)

ریشه: فارسی

گیلوا /gilvaa/

معنی: نام محلی مردمان گیلان، نام منطقه ای از توابع رشت

ریشه: اقوام ایرانی - گیلکی

گیهان /geyhaan - gayhaan/

معنی: کیهان، دنیا، دنیا، گیتی

ریشه: فارسی

سخن آخر

آیا اسم دختر با گ دیگری سراغ دارید که در این لیست از قلم افتاده باشد؟ در پایین همین صفحه نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شما همچنین می توانید در صورت دلخواه، دیگر فهرست های نام ما را در مطالب اسم دختر با الف، اسم دختر با ب، …، اسم دختر با ظ، اسم دختر با ع، اسم دختر با ف، اسم دختر با ک و … در بخش انتخاب اسم سرویس مادر و کودک دنبال کنید و از بین آنها اسمی مناسب برای دختر دلبندتان انتخاب کنید.

منبع: مجله انگیزه
انتشار: 17 تیر 1400 بروزرسانی: 17 تیر 1400 گردآورنده: shahreweblog.ir شناسه مطلب: 1438

به "اسم دختر با گ (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف گ)" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اسم دختر با گ (فهرست کامل اسامی دخترانه شروع شده با حرف گ)"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید