رشد 2 برابری وام دهی بانک ها

به گزارش شهر وبلاگ، بانک ها در 9 ماه اول سال جاری 1220 هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریبا دوبرابر شده است. نکته قابل توجه اینکه بانک مرکزی علل افزایش تسهیلات را تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه عنوان کرده است؛ بنابراین عمده رشد تسهیلات سال جاری بیشتر به علت رویکرد های حمایتی بوده و احتمالا این نوع تسهیلات دهی در سال جاری باعث انبساط متغیر های پولی شده است.

رشد 2 برابری وام دهی بانک ها

آمار ها نشان می دهد میزان تسهیلات پرداختی در 9 ماه نخست سال جاری حدود 1220 هزار میلیارد تومان بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 95 درصدی را تجربه کرده است. در این گزارش افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه به عنوان دلایل افزایش رقم تسیهلات دهی عنوان شده است.

4 دلیل برای افزایش تسهیلات دهی در سال جاری

بانک مرکزی گزارش 9 ماهه تسهیلات پرداخت شده توسط بانک های کشور را منتشر کرد. در این گزارش هدف از پرداخت تسهیلات بانکی به پنج بخش اقتصادی منتشر می شود. براساس گزارش منتشر شده در مدت مذکور، نظام بانکی کشور حدود 9/ 1219 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی و خدمات پرداخت کرده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 8/ 94 درصدی را تجربه کرده است.

در گزارش بانک مرکزی آمده است: با توجه به بهبود روش های گزارش گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه های بانک مرکزی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در 9 ماه نخست سال 1398 از 3/ 626 هزار میلیارد تومان به 1/ 656 هزار میلیارد تومان تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی 9 ماه ابتدای سال 1399 نسبت به دوره مشابه سال قبل از 8/ 94 به 9/ 85 درصد می رسد.

از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده اند که از آن جمله می توان به افزایش منابع بانک ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره کرد.

به نحوی که چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی 9 ماه ابتدایی سال 1399 خارج شود، رشد پیش گفته از 9/ 85 درصد به 9/ 62 درصد تعدیل خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد بخش خدمات بیشترین تسهیلات دریافتی را تا سرانجام آذرماه به خود اختصاص داده است. به طوری که بانک ها به این بخش اقتصادی حدود 3/ 481 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده اند که 5/ 39 درصد از کل تسهیلات پرداختی در مدت 9 ماه را شامل می شود. صنعت و معدن دومین بخش اقتصادی است که بیشترین سهم تسهیلات گیری را در مدت مذکور داشته است. آمار های بانک مرکزی نشان می دهد گروه صنعت و معدن حدود 362 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کرده که سهم 7/ 29 درصد از کل تسهیلات نظام بانکی را تشکیل می دهد.

علاوه براین، در 9 ماه نخست سال جاری بانک ها حدود 6/ 221 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش بازرگانی پرداخت کرده که سهم 2/ 18 درصد از کل تسهیلات را شامل می شود. این در حالی است که بخش کشاورزی سهم 9/ 6 درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در سه فصل نخست سال جاری حدود 84 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی تعلق داشته است. آخرین بخش اقتصادی نیز مسکن و ساختمان بوده که سهم آن از کل تسهیلات حدود 8/ 5 درصد بوده و کل تسهیلات دریافتی در مدت مذکور 2/ 70 هزار میلیارد تومان بوده است.

رشد دو برابری تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش

گزارش بانک مرکزی وجه دیگری نیز دارد که در آن اهداف پرداخت تسهیلات داده شده به بخش های اقتصادی را نشان می دهد. براساس گزارش منتشر شده، از 1220 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در 9 ماه نخست سال جاری، حدود 59 درصد آن به هدف تامین سرمایه در گردش بوده است. آمار ها نشان می دهد حدود 5/ 721 هزار میلیارد تومان از تسهیلات پرداخت شده در مدت مذکور به این هدف بوده است. بررسی ها نشان می دهد مبلغ تسهیلات پرداخت شده به هدف تامین سرمایه در گردش در 9 ماه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته 112 درصد افزایش داشته است.

از سوی دیگر، نگاهی به بخش های اقتصادی نشان می دهد بیشترین سهم تسهیلات پرداخت شده به هدف تامین سرمایه در گردش در بخش خدمات و بعد از آن بخش صنعت و معدن بوده است. آمار ها نشان می دهد در بخش خدمات 5/ 277 هزار میلیارد تومان از تسهیلات داده شده به هدف سرمایه در گردش بوده که سهم 5/ 38 درصد از کل تسهیلات داده شده به هدف تامین سرمایه در گردش را شامل می شود.

هدف تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن نیز حدود 5/ 37 درصد از کل تسهیلات داده شده به این هدف را تشکیل می دهد؛ بنابراین در مجموع حدود 64 درصد از کل تسهیلات داده شده به هدف تامین سرمایه در گردش در دو بخش اقتصادی خدمات و صنعت و معدن بوده است.

هدف بعدی که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده، هدف ایجاد یک بنگاه اقتصادی بوده است که سهمی در حدود 6/ 12 درصد از کل تسهیلات پرداختی داشته است. آمار ها نشان می دهد در 9 ماه نخست سال جاری حدود 2/ 154 هزار میلیارد تومان تسهیلات به هدف ایجاد یک فعالیت اقتصادی پرداخت شده است.

بررسی ها نشان می دهد حدود 9/ 38 درصد از تسهیلات داده شده به این هدف به بخش اقتصادی صنعت و معدن اختصاص داشته است. پس از آن 9/ 33 درصد از تسهیلات داده شده به هدف ایجاد به بخش خدمات تعلق داشته است.

بانک های کشور حدود 6/ 11 درصد از تسهیلات خود را با هدف توسعه واحد های اقتصادی پرداخت کرده اند. آمار بانک مرکزی نشان می دهد در 9 ماه نخست سال جاری حدود 8/ 141 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی با هدف توسعه بوده است. از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد از این میزان تسهیلات پرداخت شده، حدود 6/ 68 درصد از آن به بخش خدمات تعلق داشته است. در واقع بیش از نیمی از تسهیلات داده شده با هدف توسعه واحد های اقتصادی به بخش خدمات تعلق داشته است. کمترین سهم نیز به بخش مسکن و ساختمان با حدود 7/ 1 درصد تعلق داشته است.

تا سرانجام آذرماه سال جاری، چهارمین هدف پرداخت تسهیلات، خرید کالای شخصی بوده که 6/ 107 هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات را شامل می شود و سهمی حدود 8/ 8 درصد از کل تسهیلات پرداخت شده را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه این است که حدود 93 درصد از کل تسهیلات داده شده با این هدف به بخش بازرگانی تعلق داشته است. این در حالی است که به نظر می رسد تسهیلات داده شده به بخش مسکن و ساختمان با این هدف انجام نشده و سهم آن صفر بوده است.

پنجمین هدف پرداخت تسهیلات بانکی به بخش های اقتصادی تعمیر واحد های اقتصادی بوده که رقم آن حدود 5/ 30 هزار میلیارد تومان بوده سهم 5/ 2 درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده است. نگاهی به بخش های اقتصادی نشان می دهد نیمی از تسهیلات داده شده با هدف تعمیر در بخش مسکن و ساختمان بوده است. آمار ها نشان می دهد سهم تسهیلات داده شده به این بخش با هدف تعمیر حدود 52 درصد از کل تسهیلات با این هدف را شامل می شود.

در نهایت هدف خرید مسکن کمترین سهم از کل تسهیلات داده شده در 9 ماه نخست سال جاری را داشته است. بررسی ها نشان می دهد کل تسهیلات داده شده با هدف خرید مسکن حدود 21 هزار میلیارد تومان بوده که سهم 7/ 1 درصدی از کل تسهیلات داده شده داشته است. بانک های کشور بیشترین تسهیلات داده شده به هدف خرید مسکن را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص داده اند. آمار ها نشان می دهد 80 درصد تسهیلات داده شده به این هدف به بخش مسکن و ساختمان تعلق داشته است.

گروه ساختمانی آبان

گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.
منبع: فرارو
انتشار: 11 مرداد 1400 بروزرسانی: 11 مرداد 1400 گردآورنده: shahreweblog.ir شناسه مطلب: 1077

به "رشد 2 برابری وام دهی بانک ها" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشد 2 برابری وام دهی بانک ها"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید